Regulamin pobytu na terenie RELAX Domki letniskowe.
Przestrzegając niniejszego regulaminu zapewniają Państwo sobie i innym bezpieczny,
relaksujący pobyt w domkach letniskowych Relax.1. Wszystkie Osoby przebywające na terenie RELAX Domki letniskowe mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać i stosować się do wszystkich postanowień Regulaminu.

2. Właścicielem Relax Domki letniskowe jest Maria i Antoni Molenda, adres: ul. Piękna 9, 32-640 Zator - Palczowice, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Relax Domki letniskowe Maria Molenda, Antoni Molenda Spółka Cywilna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 549-244-97-24, REGON: 369309190.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej www.relaxdomki.pl.

4. Do korzystania z usług Relax Domki letniskowe upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz uregulowanie w dniu przyjazdu wszystkich opłat za pobyt zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej .

5. Goście Relax Domki letniskowe mogą korzystać z zakwaterowania w zarezerwowanych przez nich domkach, które udostępniane są na doby.

6. Po przyjeździe do Relax Domki letniskowe należy okazać ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i przedstawić go celem rejestracji oraz dokonania wszelkich formalności związanych z pobytem w obiekcie.

7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Relax domki letniskowe dozwolony jest wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

8. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z dostępnych urządzeń na terenie obiektu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

9. W Relax domki letniskowe obowiązuje doba hotelowa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

10. Istnieje możliwość dostawienia dostawki dla dodatkowej osoby w domku za dodatkową odpłatnością.

11. Przed każdym domkiem znajduje się miejsce parkingowe, Relax domki letniskowe nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd .

12. Przebywanie zwierząt na terenie Relax domki letniskowe jest zabronione.

13. W przypadku wystąpienia szkody, Gość przebywający na terenie Relax domki letniskowe powinien zawiadomić właścicieli obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wykryciu.

14. Goście Relax domki letniskowe ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia, a w przypadku ich stwierdzenia będzie pobierana dodatkowa opłata.

15. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia kluczy oraz karty dostępowej będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.

16. Relax domki letniskowe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Relax domki letniskowe, jak również w jego otoczeniu, na parkingu, w innych miejscach przylegających do terenu obiektu .

17. Rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu , w przypadku ich odnalezienia można odebrać u właścicieli Relax domki letniskowe.

18. Przekazanie i zdanie domku każdorazowo następuje w obecności właścicielaRelax domki letniskowe , gość nie może przekazywać domku osobom trzecim nawet

19. Osoby niezameldowane w Relax domki letniskowe mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

13. W Relax domki letniskowe obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
- zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, gazowych i innych podobnych niestanowiących wyposażenia domku.
- palenie grila, ognisk itp. dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach
- zabrania się pozostawiania w gniazdkach elektrycznych ładowarek telefonicznych, komputerowych bądź innych urządzeń, podczas nieobecności w domkach.
- wewnątrz domku obowiązuje całkowity zakaz palenia

15. Relax domki letniskowe przyjmuje rezerwacje pobytu w obiekcie. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie przedpłaty/zaliczki w wysokości do 50% należności za cały okres rezerwowanego pobytu w obiekcie i zaksięgowanie jej na rachunku bankowym właściciela Relax domki letniskowe w terminie do 48 godzin od dnia dokonania rezerwacji wpisując w tytule przelewu dane osoby rezerwującej.

16. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Relax domki letniskowe.

17. Zmiana lub anulowanie dokonanej rezerwacji jest możliwe tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem Relax domki letniskowe.

18. Należność za pobyt jest płatna z góry z chwilą przybycia do Relax domki letniskowe ( w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zaliczki ).

19. Uiszczona kwota za pobyt w Relax domki letniskowe nie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku skrócenia przez Gościa okresu pobytu w obiektu.

20. Opóźnienie w przyjeździe do Relax domki letniskowe nie ma wpływu na wysokość należności za okres pobytu w obiekcie wynikający z rezerwacji.

21. Relax domki letniskowe zastrzega sobie prawo do wejścia do domku pod nieobecność gości wyłączenie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych zdarzeń losowych.

22. Relax domki letniskowe zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania lub usunięcia z terenu obiektu osób:
- będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
- które nie poinformowały właścicieli o organizacji imprez zorganizowanych na terenie obiektu (wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, itp.)
- zakłócają pobyt innych Gości w trakcie ciszy nocnej.

23. Relax domki letniskowe może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości.

24. Goście korzystający z usług Relax domki letniskowe zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

25. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości obiektu.

26. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z obiektu czuwa właściciel Relax domki letniskowe.

27. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać właścicielowi Relax domki letniskowe” najpóźniej w dniu wykwaterowania.

28. Relax domki letniskowe zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne dla poprawy świadczonych usług.

29. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2019.Właściciel Relax domki letniskowe.POLITYKA PRYWATNOŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO) jest Maria Antoni Molenda wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Relax Domki Letniskowe, adres siedziby: Palczowice ul. Piękna 9, 32-640 Zator ,: NIP: 5492449724, REGON:369309190, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@relaxdomki.pl, dalej Administrator, będący/jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem).

6. Administrator danych osobowych przetwarza dane związane z identyfikacją oraz dane kontaktowe w oparciu o niezbędność wykonania umowy.

7. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów (czyli wykonania usługi w celu zameldowania i wymeldowania klienta w pokoju czyli na czas realizacji usługi, jak do prowadzenia książki meldunkowej w ramach wykonywania działalności) ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.

9. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

a. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

b. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

c. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@relaxdomki.pl

10. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

11. Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

O nas    Cennik    Galeria    Kontakt    Poczta    Regulamin

RELAX DOMKI - Domki letniskowe do wynajęcia
Piękna 9
32-640 Palczowice

Tel. kom. 780 020 717
biuro@relaxdomki.pl


Copyright © 2018
Domki do wynajęcia - relaxdomki.pl


Realizacja projektu: Air-Net sp.j.